Wij gebruiken cookies

cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg onze privacyverklaring
facebook
BVL

PRIVACYVERKLARING BVL BV :

Uw privacy is belangrijk voor ons!
Wanneer u beroep op ons doet en ons uw gegevens overmaakt, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. In deze privacy verklaring leest u hoe we dit doen.
De Privacyverklaring is eveneens van toepassing op de website www.ikbenbvl.be beheerd door BVL BV, met maatschappelijke zetel gelegen te Berlaarbaan 148, B-2860 Sint-Katelijne-Waver en met ondernemingsnummer BE0475.357.507 (hierna “[BVL BV] ” of “wij”). Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Wij kunnen op elk moment het privacy beleid wijzigen, daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om identificatiegegevens aan ons, al dan niet via de website, mee te delen: we verzamelen uw naam, contact - en financiële gegevens (bankrekeningnr.) Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen. U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via 'cookies', bijvoorbeeld om de taal waarin u de website bekijkt te registreren.

Cookies
Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website sneller en efficiënter verlopen. Zij kunnen uw computer of de bestanden erop niet beschadigen. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over bepaalde voorkeuren (taalkeuze, de gebruikte browser, IP-adres,..) en kunnen bepaalde contactgegevens onthouden worden (login, paswoord). Aan de hand van cookies kan u op onze website worden herkend als u deze opnieuw bezoekt en kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Cookies stellen ons in staat het gebruik van de website te controleren en te analyseren. U kunt die cookies altijd weigeren via uw browser instelling. Als u dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt voor :

- de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
- om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector;
- om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden;
- om onze werking en service te evalueren;
- om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
We delen uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.

We kunnen uw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring. Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken :
- wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht;
- in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Wij behouden ons het recht om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Uw gegevens worden niet langer dan toegelaten bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Alle draagbare toestellen die uw gegevens kunnen bevatten, zijn versleuteld en kunnen vanop afstand worden gewist.

Wat zijn uw rechten?
- Recht op toegang en verbetering : Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar privacy@ikbenbvl.be

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens : U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.
- Recht om gegevens te wissen :
U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar privacy@ikbenbvl.be. Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

- Recht op verzet en klachten :
Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar privacy@ikbenbvl.be. Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan privacy@ikbenbvl.be. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten. Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgisch Privacy commissie via https://www.privacycommission.be

Hebt u een vraag voor een van onze medewerkers? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, wij helpen u graag verder !

Zijn uw gegevens veilig bij ons?
Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen. Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot uw gegevens, na een dubbele verificatieprocedure op onze server beschermd door windows software en o.a. door encryptie via SSL technologie.

Contact opnemen met BVL?
Indien u verdere vragen heeft over deze privacyverklaring, of uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, dan kan u hieronder onze contactgegevens terugvinden : 
ADRES : Berlaarbaan 148     B-2860 Sint Katelijne Waver
TELEFOON : +32 (0)15 63 63 42
E-MAIL : info@ikbenbvl.be
E-MAIL VOOR VRAGEN OVER DEZE PRIVACYVERKLARING : privacy@ikbenbvl.be

privacyverklaring_illustratie.png